Aktywne na rynku pracy

Czas trwania projektu: marzec 2016 – maj 2017

Wartość projektu: 520 380 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 442 323 PLN

Cel projektu: zaktywizowanie 40 kobiet po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z pow. miasta Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca V.2017r. doświadczenia zawodowego na stanowiskach: sprzedawca, gorseciarka, pracownik centrum obsługi telefonicznej, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 35% długotrwale bezrobotnym, min. 35% uczestniczek 50+, min. 36% uczestniczek o niskich kwalifikacjach, i min. 43% uczestniczek nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup w miejscu odbywania stażu.

Planowane efekty: Nabycie przez 40 uczestniczek projektu umiejętności i doświadczenia zawodowego na stanowiskach: sprzedawca, gorseciarka, pracownik centrum obsługi telefonicznej oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% długotrwale bezrobotnych, min. 35% uczestniczek 50+, min. 36% uczestniczek o niskich kwalifikacjach, i min. 43% uczestniczek nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup.

Liczba uczestników: 40

Kto może wziąć udział w projekcie: Kobiety pozostające bez zatrudnienia, po 30 roku życia, zamieszkałe w Białymstoku, pow. białostockim i sokólskim.

Najlepsze uczestniczki otrzymają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe, w takcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania i wyłonią profil stażu

2. Staże zawodowe – wszystkie uczestniczki odbędą 6-miesięczne staże zawodowe, przygotowujące do pracy w zawodach:  sprzedawca, pracownik centrum obsługi telefonicznej, gorseciarka.

Przed przystąpieniem do staży uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz zostaną objęte ubezpieczeniem NNW. Wszystkie uczestniczki otrzymają stypendium w kwocie 997 zł netto za każdy miesiąc stażu (łącznie 5982 zł netto), od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Ponadto, osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na staż w kwocie 100 zł/miesiąc.

3. Warsztaty z aktywizacji zawodowej wszystkie uczestniczki przejdą zajęcia z aktywizacji zawodowej, których celem jest nabycie wiedzy jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dok. aplikacyjne, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czas trwania warsztatów: 8 godzin.

Program warsztatów:

1. Aktywne poszukiwanie pracy w zawodzie.

2. Metody poszukiwania pracy.

3. Dokumenty rekrutacyjne:

a. Życiorys zawodowy,

b. List motywacyjny.

4. Współpraca z agencjami zatrudnienia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna.

4. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu uzyskanie wiedzy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i aktualnych ofertach zatrudnienia.

 

 

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
  • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu Aktywne na rynku pracy, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
  • prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl

 

   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o statusie zawodowym
Oświadczenie uczestnika projektu
Zobowiązanie uczestnika projektu

Dodano: 25.01.2016r.

Nawiążemy współpracę z doradcami zawodowymi.

OPTIMA HRS w związku z realizacją projektu „Aktywne na rynku pracy” poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko doradcy zawodowego.

Zadania: identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawod. i stopnia oddalenia od rynku pracy uczestniczek proj., opracowanie/zaktualizowanie Indywidualnych Planów Działania, dla uczestniczek projektu, pogłębiona analiza profili zawodowych uczestniczek projektu, opracowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych i testów wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- min. 2-letnie doświadczenie w charakterze doradcy zawodowego.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV z dopiskiem doradca zawodowy na adres: ajarocka@optimahrs.pl


Dodano: 29.02.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie przeprowadzenia badań lekarza medycyny pracy

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Aktywne na rynku pracy” jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie badań lekarza medycyny pracy.

Udział w projekcie weźmie łącznie 40 uczestniczek. W ramach projektu uczestniczki będą odbywały staże przygotowujące do pracy m. in. w charakterze pracownika centrum obsługi telefonicznej, sprzedawcy lub gorseciarki. W związku z tym potrzebne jest przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy stwierdzającego, że dana osoba nie ma przeciwwskazań do pracy w/w zawodzie.

Proszę o przesłanie wyceny kosztu badania przypadającego na jedną uczestniczkę projektu na adres: biuro@optimahrs.pl .


Dodano: 29.02.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków

w związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Aktywne na rynku pracy” jesteśmy zainteresowani zakupem ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestniczek projektu w trakcie odbywania stażu. Staże przewidziane w projekcie będą się odbywały w okresie marzec 2016 – maj 2017 i będą przygotowywać do pracy w charakterze: sprzedawcy, pracownika centrum obsługi telefonicznej, gorseciarki.

Ilość uczestniczek szkolenia: 40

Czas trwania stażu jednej kursantki: 6 miesięcy

Proszę o przesłanie wyceny ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków przypadających na jedną uczestniczkę projektu na adres: biuro@optimahrs.pl .


Dodano: 01.03.2016r.

Poszukujemy do współpracy biura rachunkowego

w związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Aktywne na rynku pracy” poszukujemy do współpracy biura rachunkowego, które podejmie się obsługi księgowej projektu, polegającej na prowadzeniu ewidencji kwalifikowanych wydatków związanych z realizacją projektu, naliczaniu stypendiów projektowych, rejestrowaniu do ZUS i wyrejestrowaniu uczestniczek projektu (40 osób). Przedsięwzięcie będzie trwało od marca 2016 roku do końca maja 2017 roku. Firma odpowiedzialna za realizację projektu jest jednoosobową działalnością gospodarczą rozliczająca się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Forma współpracy: umowa zlecenie. Szacujemy, że projekt będzie generował ok. 20 faktur kosztowych w miesiącu.

Proszę o przesłanie oferty cenowej na adres: biuro@optimahrs.pl .