Inwestuję w siebie

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo Województwa warińsko-mazurskiego, Unia Europejska
 
Czas trwania projektu: wrzesień 2017 –  wrzesień 2018
Wartość projektu: 622 845,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 529 418,25 PLN
Liczba uczestników: 52 – 36 kobiet i 16 mężczyzn
 
Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe do końca września 2018 r. 52 osób (36 K i 16 M) w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujący powiat ełcki, bezrobotnych lub nieaktywnych/biernych zawodowo, w szczególności należących do grup o następujących cechach: kobiety lub/i osoby o niskich kwalifikacjach w tym: 13 os. biernych zawodowo, 11 osób bezrobotnych  nie zarejestrowanych w urzędach pracy, 28 osób bezrobotnych zarejestrowanych.
 
Planowane efekty:
  • 10 osób bezrobotnych i 5 osób biernych zawodowo znajdzie pracę i będzie pracowało w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu (łącznie z pracą na własny rachunek);
  • 8 osób bezrobotnych i 3 osoby bierne zawodowo uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  • 8 osób o niskich kwalifikacjach, 12 kobiet, podejmie pracę zgodnie z wymogami wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu programu.
 
Grupa docelowa:
 
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:
  • są w wieku powyżej 29 roku życia,
  • nie pracują (są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo)
• kobiety lub/i osoby posiadające niskie kwalifikacje (czyli z wykształceniem ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, podstawowym lub niższym),
• zamieszkują na terenie powiatu ełckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 
W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:
 
     1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
Wszyscy uczestnicy zostaną objęci  identyfikacją potrzeb, diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy z uczestników odbędzie indywidualne 3 godzinne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których nastąpi diagnoza stanu wyjściowego , określenie mocnych i słabych stron, potencjału i celu zawodowego uczestników  oraz zostanie opracowany/zaktualizowany Indywidualny Plan Działania.
 
     2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Każdy z uczestników  zostanie objęty 3 godzinnym poradnictwem zawodowym dostosowanym do zidentyfikowanych potrzeb i predyspozycji poprzez określenie działań i form wsparcia przewidzianych w projekcie zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania, predyspozycjami uczestników oraz zapotrzebowaniem rynku pracy.
 
     3. SZKOLENIA ZAWODOWE
Spośród  52 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 22 osoby (16 osób bezrobotnych i  6 osób biernych zawodowo) odbędą szkolenia zawodowe zgodne z ich potrzebami określonymi przez doradcę zawodowego, ewentualną niepełnosprawnością i zapotrzebowaniem rynku pracy  Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub/i nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
 
     4. STAŻE ZAWODOWE
Spośród 52 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 32 osób (25  osób bezrobotnych i 7 osób biernych zawodowo) odbędzie 6-miesięczne staże zgodne z ich potrzebami  określonymi przez doradcę zawodowego i zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium stażowe, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
 
     5. POŚREDNICTWO PRACY
Uczestnicy wezmą udział w pośrednictwie pracy w wymiarze 2h/osobę Pośrednik pracy pozyska informacje o możliwościach i oczekiwaniach zawodowych uczestników projektu, dobierze najtrafniejsze oferty pracy odpowiadające posiadanym przez nich umiejętnością/kwalifikacjom, sprawdzi czy uczestnicy i uczestniczki spełniają wymogi pracodawców, będzie monitorował proces poszukiwania pracy i udzielał bieżących porad i wsparcia.. Współpraca pośrednika z uczestnikami będzie oparta na kontaktach osobistych, telefonicznych, mailowych.
 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Szymańska kom. 505-522-337

Jak zapisać się do projektu?
Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Biura Projektu w Ełku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 48D lok. 3, 19-300 Ełk lub przesłać skanem na e-mail: aszymanska@optimahrs.pl
 22.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/PR13
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych 
w ramach projektu „Inwestuję w siebie” o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
 

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu "Inwestuję w siebie" o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Informuje również, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2018/PR13 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1083011. Poniżej umieszczamy również link do zamieszczonego ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083011.
 

Ełk, 06.02.2018 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018/PR13
dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w ramach projektu „Inwestuję w siebie” o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
 

I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55
Biuro Projektu
Ul. Wojska Polskiego 48D lok.3
19-300  Ełk

II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
 
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie” o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
Postępowanie zostało podzielone na 8 części. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Oferty można było składać na dowolną ilość części.

IV. Wybrani Wykonawcy
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następujących Wykonawców:
 
 I część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Operator żurawi wieżowych wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla 1 uczestnika projektu
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe “EVIKOR” Ewa Elżbieta Paklepa
Ul. Targowa 28
19-300 Ełk
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
II część – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Prawo jazdy kat. C” wraz z egzaminami dla 4 uczestników projektu.
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
III część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Prawo jazdy kat. C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy lub osób C,C+E wraz z egzaminami dla 1 uczestnika projektu.
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
IV część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy lub osób C, C+E wraz z egzaminami dla 2 uczestników projektu.
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
V część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Prawo jazdy kat. B” wraz z egzaminami dla 1 uczestnika projektu.
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
VI część - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem ECDL BASE dla 6 uczestników projektu.
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
T-MATIC Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
VII część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego z zakresu podstaw rachunkowości dla kandydatów na samodzielnego księgowego (kod zawodu: 331301) wraz z egzaminem dla 4 uczestników projektu
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
PHU DALIX Bożena Drężek
Ul. Solidarności 6A
12-100 Szczytno
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 74,88 punktów.
 
VIII część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Operator wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe) wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla 2 uczestników projektu.
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe “EVIKOR” Ewa Elżbieta Paklepa
Ul. Targowa 28
19-300  Ełk
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
Ełk, 14.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/PR13
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia/kursu zawodowego
w ramach projektu „Inwestuję w siebie” o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w ramach projektu "Inwestuję w siebie" o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej - w plikach do pobrania.

Informuje również, iż Zapytanie ofertowe nr 2/2018/PR13 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1111018. Poniżej umieszczamy również link do zamieszczonego ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Ełk, 24.05.2018 r.

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018/PR13
dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego
w ramach projektu „Inwestuję w siebie” o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55
Biuro Projektu
Ul. Wojska Polskiego 48D lok.3
19-300  Ełk

II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w ramach projektu „Inwestuję w siebie” o nr RPWM.10.02.00-28-0070/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

IV. Wybrany Wykonawca
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następującego Wykonawcę:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk

Oferta w/w firmy łącznie uzyskała 100 punktów.