Jestem aktywna zawodowo!

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

 

Czas trwania projektu: listopad 2017 – październik 2018

Wartość projektu: 455 590 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 387 251,50 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie 38 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, z m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca X.2018r. doświadczenia zawodowego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 49% kobiet uczestniczących w projekcie, min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+ i min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach w miejscu odbywania stażu.

Planowane efekty: Nabycie przez 38 uczestniczek projektu umiejętności i doświadczenia zawodowego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 49% kobiet uczestniczących w projekcie, min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+ i min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach.

 

Liczba uczestników: 38

Termin naboru: listopad 2017 - maj 2018

 

Kto może wziąć udział w projekcie: Kobiety pozostające bez zatrudnienia, po 30 roku życia, zamieszkałe w pow. białostockim (minimum 15% uczestniczek), pow. sokólskim (minimum 15% uczestniczek) oraz w m. Białystok (maksymalnie 15% uczestniczek). Zgodnie ze wskaźnikami założonymi w projekcie w pierwszej kolejości do projektu przyjmowane są osoby z pow. białostockiego i pow. sokólskiego.

Najlepsze uczestniczki otrzymają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe, w takcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania i wyłonią profil stażu.

2. Staże zawodowe – wszystkie uczestniczki odbędą 5-miesięczne staże zawodowe, w wymiarze 40h/tyg.

Przed przystąpieniem do staży uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz zostaną objęte ubezpieczeniem NNW.

Wszystkie uczestniczki odbywające staż otrzymają stypendium w kwocie 997,40 zł netto za każdy miesiąc stażu, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS.

Osoby dojeżdżające na staż do innej miejscowości otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na staż w kwocie do 120 zł miesięcznie.

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną otrzymają dopłatę do kosztów opieki w kwocie do 410 zł miesięcznie.

3. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu uzyskanie wiedzy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i aktualnych ofertach zatrudnienia.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska kom. 516 459 545

 

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
  • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu Jestem aktywna zawodowo!, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
  • prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl

 

   t  Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram form wsparcia