Mam staż, mam POWER!

Czas trwania projektu: listopad 2018 – październik 2019

Termin naboru: listopad 2018 r. – kwiecień 2019 r.

Wartość projektu: 444 952,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 422 704,87 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca X.2019r. przez 30 osób (20 K i 10 M) w wieku 15-29 lat, w tym 4 osoby długotrwale bezrobotne, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 20 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP  z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 45% uczestników długotrwale bezrobotnych oraz 53% pozostałych uczestników w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. 1/2 etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie.

 

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 20 kobiet i 10 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 45 % uczestników długotrwale bezrobotnych oraz min. 53% pozostałych uczestników w miejscu odbywania stażu.

 

Liczba uczestników: 30


Kto może wziąć udział w projekcie: 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym 4 osoby długotrwale bezrobotne (2 K i 2M) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujące w pow. m. Białystok (max. 15% uczestników proj.), pow. białostockim (min. 15% uczestników proj.) i sokólskim (min. 15% uczestników proj.), w tym 20 osób
biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -  uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w wymiarze 2 godzin zegarowych, mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawodowe określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe strony, potencjał i cele zawodowe, sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe, a także wytypuje profil zawodowy stażu odbywanego w ramach projektu.
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – uczestnicy odbędą indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 3 godzin zegarowych, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawodowych uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
3. Staże zawodowe – wszyscy uczestnicy odbędą 6 miesięczne staże zawodowe przygotowujące do pracy w zawodach uznanych za deficytowe na obszarze realizacji projektu w oparciu o dokumentację Barometr zawodów aktualny na dzień identyfikacji potrzeb uczestnika, bądź w oparciu o potrzeby pracodawcy. Uczestnicy przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł netto miesięcznie, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż (uśredniona kwota dojazdu na staże: 170 zł miesięcznie). Przewidziano także dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla 7 uczestniczek projektu w kwocie do 410 zł miesięcznie.
4. Indywidualne pośrednictwo pracy - 3 godziny zegarowe pośrednictwa pracy przeznaczone na każdego uczestnika projektu, w ramach których pośrednik dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika oraz jego zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD i poradnictwa zawodowego, a także doświadczeniem zawodowym nabytym w ramach stażu odbywanego w projekcie.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska 516 459 545

 

Jak zapisać się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.
2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
• prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu „Mam staż, mam POWER”, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
• prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl

 

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA