Mam zawodowy POWER

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Optimy HRS, Unia Europejska

Czas trwania projektu: styczeń 2018 – grudzień 2018

Wartość projektu: 436 700 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 368 050,76 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca XII.2018r. przez 40 osób (25 K i 15 M) w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z def. os. z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 30 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 53% uczestników w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. 1/2 etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie.

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 25 kobiet i 15 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawod., co podniesie ich konkurencyjność na lok. rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w proj. na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 53% uczestników.

Liczba uczestników: 40

Kto może wziąć udział w projekcie: 40 osób (25 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujące w pow. m. Białystok (max. 15% uczestników proj.), pow. białostockim (min. 15% uczestników proj.) i sokólskim (min. 15% uczestników proj.), w tym 30 osób
biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -  uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (czas trwania: 2 godz.), mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawod. oraz identyfikacja st. oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawod. określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe str., potencjał i cele zawod., sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe., a także wytypuje profil zawodowy stażu odbywanego w ramach proj.
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne 2-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawod. uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Staże zawodowe – Wszyscy uczestnicy odbędą 5 m-czne staże zawodowe przygotowujące do pracy w zawodach uznanych za deficytowe na obszarze realizacji proj., w oparciu o dokument Barometr zawodów aktualny na dzień identyfikacji potrzeb uczestnika, bądź w oparciu o potrzeby regionalnych pracodawców. W ramach zad. uczestnicy przejdą badania lek. stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł netto miesięcznie, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż (maksymalna kwota dopłaty to 120 zł miesięcznie). Przewidziano także dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla 4 uczestniczek projektu (maksymalna kwota dopłaty to 410 zł miesięcznie).
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy - 2 godziny zegarowe pracy pośrednika przeznaczone na każdego uczestnika projektu, w ramach których pośrednik zarejestruje uczestnika w bazie agencji zatrudnienia Optima HRS (nr KRAZ 4959) oraz dobierze i przedstawi najtrafniejsze oferty pracy zgodne z wykształceniem, kwalifikacjami i możliwościami uczestnika.

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Grassmann kom. 504 413 029

 

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
  • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu "Mam Zawodowy POWER", ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
  • prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl

 

   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Harmonogram form wsparcia