Nowe perspektywy w karierze zawodowej

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 r. – sierpień  2020 r.

Termin rekrutacji:  wrzesień  2019 r. – styczeń  2020 r. lub wyczerpania liczby miejsc
Wartość projektu:  701 580,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  666 080 PLN


Cel projektu:
zwiększenie mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego zgodnych z potrzebami wynikającymi z IPD oraz potrzebami lokalnego rynku pracy do 31.08.2020 r. przez 50 os. od 30 roku życia (30K, 20M) pracujących i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych/pracujących w m. Białystok, pow. białostocki lub pow. sokólski ( w tym 20 % os. z Sokółki)


Planowane efekty:
nabycie kwalifikacji  po opuszczeniu programu przez minimum 23 osoby
Minimalny poziom kryterium efektywności zawodowej – min. 27%


Liczba uczestników:  50 osób (20 Mężczyzn, 30 Kobiet)


Kto może wziąć udział w projekcie:
50 osób pracujących (20M i 30K) od 30 r. życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. :
- os. odchodząca z rolnictwa i ich rodziny
- tzw. ubodzy pracujący
- os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych
- pracujących w ramach umów cywilno-prawnych
- imigranci
- reemigranci
zamieszkałych/pracujących w m. Białystok, pow. białostocki lub pow. sokólski (w tym 20 % os. z Sokółki)


W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Indywidualny plan działania – wszyscy uczestnicy odbędą spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany IPD. Proces opracowania IPD obejmie 4 etapy (m.in. diagnoza sytuacji zawodowej, przygotowanie IPD, monitorowanie realizacji IPD, zakończenie realizacji IPD). Każdy uczestnik/czka  będzie miał/a  opracowaną własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego, odpowiadającą jej potrzebom, preferencjom i możliwościom.


2. Indywidualne poradnictwo zawodowe-  poradnictwo zostanie dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb uczestnika/ki wynikających z IPD


3. Szkolenia zawodowe – odbędą się szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji zawodowych. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy
Uczestnicy szkoleń  otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 1017,40 zł netto za każde 150h szkolenia
Dopłata do kosztów dojazdu na szkolenie max 250 zł
Dopłata do kosztów opieki nad osobą zależną/osobami zależnymi lub dzieckiem/dziećmi do lat 7 podczas szkolenia max 410 zł

4. Staże zawodowe -  6 m-czne staże zawodowe przy  wymiarze 40h/tyg (min. 160 godz./m-c) dla osób którzy wykazują potrzebę odbycia stażu zawodowego, która wyniknie z diagnozy przeprowadzonej przez doradcę zawodowego
Przed przystąpieniem do staży uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz wezmą udział w szkoleniu BHP. Dodatkowo uczestnicy przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu.
Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za każdy miesiąc odbywania stażu
Dopłata do kosztów dojazdu na staż : max 250 zł na osobę
Dopłata do kosztów opieki nad osobą zależną/osobami zależnymi lub dzieckiem/dziećmi do lat 7 podczas stażu : max 410 zł

5. Pośrednictwo pracy- Pośrednik pracy dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika oraz jego zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD


Osoba do kontaktu:  Iwna Sawicka, tel. 789 299 680


Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok 22 Białystok ) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok 22 Białystok )
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Nowe perspektywy w karierze zawodowej”
• prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl