Nowe perspektywy w karierze zawodowej

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 r. – sierpień  2020 r.

Termin rekrutacji:  wrzesień  2019 r. – styczeń  2020 r. lub wyczerpania liczby miejsc
Wartość projektu:  701 580,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  666 080 PLN


Cel projektu:
zwiększenie mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego zgodnych z potrzebami wynikającymi z IPD oraz potrzebami lokalnego rynku pracy do 31.08.2020 r. przez 50 os. od 30 roku życia (30K, 20M) pracujących i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych/pracujących w m. Białystok, pow. białostocki lub pow. sokólski ( w tym 20 % os. z Sokółki)


Planowane efekty:
nabycie kwalifikacji  po opuszczeniu programu przez minimum 23 osoby
Minimalny poziom kryterium efektywności zawodowej – min. 27%


Liczba uczestników:  50 osób (20 Mężczyzn, 30 Kobiet)


Kto może wziąć udział w projekcie:
50 osób pracujących (20M i 30K) od 30 r. życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. :
- os. odchodząca z rolnictwa i ich rodziny
- tzw. ubodzy pracujący
- os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych
- pracujących w ramach umów cywilno-prawnych
- imigranci
- reemigranci
zamieszkałych/pracujących w m. Białystok, pow. białostocki lub pow. sokólski (w tym 20 % os. z Sokółki)


W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Indywidualny plan działania – wszyscy uczestnicy odbędą spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany IPD. Proces opracowania IPD obejmie 4 etapy (m.in. diagnoza sytuacji zawodowej, przygotowanie IPD, monitorowanie realizacji IPD, zakończenie realizacji IPD). Każdy uczestnik/czka  będzie miał/a  opracowaną własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego, odpowiadającą jej potrzebom, preferencjom i możliwościom.


2. Indywidualne poradnictwo zawodowe-  poradnictwo zostanie dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb uczestnika/ki wynikających z IPD


3. Szkolenia zawodowe – odbędą się szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji zawodowych. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy
Uczestnicy szkoleń  otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 1017,40 zł netto za każde 150h szkolenia
Dopłata do kosztów dojazdu na szkolenie max 250 zł
Dopłata do kosztów opieki nad osobą zależną/osobami zależnymi lub dzieckiem/dziećmi do lat 7 podczas szkolenia max 410 zł

4. Staże zawodowe -  6 m-czne staże zawodowe przy  wymiarze 40h/tyg (min. 160 godz./m-c) dla osób którzy wykazują potrzebę odbycia stażu zawodowego, która wyniknie z diagnozy przeprowadzonej przez doradcę zawodowego
Przed przystąpieniem do staży uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz wezmą udział w szkoleniu BHP. Dodatkowo uczestnicy przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu.
Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za każdy miesiąc odbywania stażu
Dopłata do kosztów dojazdu na staż : max 250 zł na osobę
Dopłata do kosztów opieki nad osobą zależną/osobami zależnymi lub dzieckiem/dziećmi do lat 7 podczas stażu : max 410 zł

5. Pośrednictwo pracy- Pośrednik pracy dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika oraz jego zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD


Osoba do kontaktu:  Iwna Sawicka, tel. 789 299 680


Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok 22 Białystok ) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok 22 Białystok )
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Nowe perspektywy w karierze zawodowej”
• prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl

Białystok 12.02.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/PR41
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18 Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2020/PR41 zostało również upublicznione na portalu : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/  pod numerem 1232397

Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1232397

 

Białystok 25.02.2020 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2020/PR41
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55

Biuro projektu w Białymstoku
ul. Piękna 5 lok. 22
15 – 282 Białystok

II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty konkursowe.

IV. Wybrani Wykonawcy

Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następującego Wykonawcę:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Kurs ECDL BASE wraz z egzaminem

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:

T - Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

 

 

Białystok 10.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/PR41
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18 Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.
Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PR41 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1211123

Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1211123

 

 

Białystok 22.10.2019 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/PR41

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowychw projekcie „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55
Biuro projektu w Białymstoku
ul. Piękna 5 lok. 22
15 – 282 Białystok

II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Nowe perspektywy w karierze zawodowej” o nr RPPD.02.01.00-20-0270/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty konkursowe.

IV. Wybrani Wykonawcy
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następującego Wykonawcę:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego wraz z egzaminami

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach
ul. Utrata 2B 16-400 Suwałki

Oferta w/w firmy łącznie uzyskała 100 punktów.