Nowy zawód, nowy POWER

Czas trwania projektu: październik 2018 – grudzień 2019

Termin naboru: październik 2018 r. – sierpień 2019 r.

Wartość projektu: 426 793,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 359 701,76 PLN


Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, księgowy lub operator wózka jezdniowego –magazynier do końca X.2019r. przez 40 osób (25 K i 15 M) w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 30 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 53% uczestników na okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. 1/2 etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie.

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 25 kobiet i 15 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 53% uczestników.


Liczba uczestników: 40


Kto może wziąć udział w projekcie: 40 osób (25 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujące w pow. m. Białystok (max. 15% uczestników proj.), pow. białostockim (min. 15% uczestników proj.) i sokólskim (min. 15% uczestników proj.), w tym 30 osób
biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania - Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -  uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (czas trwania: 2 godz.), mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawodowe określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe strony, potencjał i cele zawodowe, sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe, a także wytypuje profil zawodowy szkolenia i stażu odbywanego w ramach projektu.
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne 2-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawodowych uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
3. Szkolenia zawodowe – uczestnicy przejdą szkolenia zawodowe: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, księgowy, kierowca wózka jezdniowego. Szkolenia będą realizowane przez Instytucje wpisane do RIS. Oferta szkoleniowa będzie zgodna z diagnozą zawodową uczestnika. Wszyscy uczestnicy szkoleń przystąpią do egzaminów umożliwiających nabycie kwalifikacji.

Szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280h)
• Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
• Kompetencje opiekunka dziecka
• Praktyka zawodowa (80h)

Kurs dla kandydatów na księgowego (podstawy rachunkowości) (117h)
• Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki (102h)
• Wybrane zagadnienia publiczno-prawne i organizacji firm (15h)

Kurs na kierowców wózków jezdniowych (65h)
• Typ i budowa wózków jezdniowych
• Czynności op. Przy obsłudze wózków
• BHP
• Manewrowanie osprzętem wózków

Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe w kwocie:
- szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: 1860 zł
- kurs dla kandydatów na księgowego: 777 zł
- kurs na kierowców wózków jezdniowych: 432 zł
od których zostaną odprowadzone składki ZUS.

Osoby dojeżdżające na szkolenie do Białegostoku z innej miejscowości otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu w kwocie:
- szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: do 263 zł
- kurs dla kandydatów na księgowego: do 113 zł
- kurs na kierowców wózków jezdniowych: do 68 zł.


4. Staże zawodowe – wszyscy uczestnicy odbędą 3 m-czne staże zawodowe przygotowujące do pracy jako: księgowy, operator wózka jezdniowego – magazynier, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Uczestnicy przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu i zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł za każdy miesiąc stażu, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż w wysokości do 120 zł miesięcznie. Przewidziano także dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla 4 uczestniczek projektu w kwocie do 410 zł miesięcznie.
5. Indywidualne pośrednictwo pracy - 2 godzinne spotkanie z pośrednikiem pracy przeznaczone na każdego uczestnika projektu. Pośrednik pracy dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i doświadczeniem uczestnika nabytym w ramach projektu oraz jego zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD i poradnictwa zawodowego.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska 516 459 545

 

Jak zapisać się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.
2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
• prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu „Nowy zawód, nowy POWER”, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
• prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl

 

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA