Od stażysty do specjalisty POWER

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Optimy HRS, Unia Europejska

Czas trwania projektu: maj 2018 – kwiecień 2019

Okres rekrutacji: od 01.05.2018 do 31.10.2018
Wartość projektu: 444 952,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 422 704,87 PLN


Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca IV.2019r. przez 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym 6 osób o niskich kwalifikacjach, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z def. os. z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym 20 os. biernych zawodowo i 10 os. bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 58% uczestnikom o niskich kwalifikacjach oraz 53% pozostałych uczestników w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 m-cy w oparciu o um. o pracę (min.1/2 etatu) lub um. cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności min. wynagrodzenia, do 3 m-cy od ukończenia udziału w projekcie.

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 20 kobiet i 10 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności  i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska min. 58% uczestników o niskich kwalifikacjach oraz 53% pozostałych uczestników, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej.

Liczba uczestników: 30

Kto może wziąć udział w projekcie: Osoby (kobiety i mężczyźni)  w wieku 15-29 lat pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałe w pow. m. Białystok, pow. sokólskim i pow. białostockim.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania w wymiarze 2 godz. zegarowych.
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 3 godz. zegarowych.
3. Staże zawodowe w wymiarze 6 m-cy.
4. Indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godz. zegarowych.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

- stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c netto,
- dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat/os. zależną w wysokości do 410 zł/m-c netto (dla 7 uczestniczek),
- dopłatę do kosztów dojazdów w kwocie do 170 zł/m-c netto (gdy placówka stażowa znajduje się poza miejsce zamieszkania stażysty),
- szkolenie BHP,
- badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu,
- ubezpieczenie NNW.

Jak przystąpić do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

lub

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
- dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok),
- prześlij pocztą na adres Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok) z dopiskiem „1.2 POWER Od stażysty do specjalisty POWER”,
- prześlij skan mailem na adres: jgosciewska@optimahrs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Justyna Gościewska tel. 506 783 916, jgosciewska@optimahrs.pl