Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Optimy HRS, Unia Europejska

 

Czas trwania projektu: luty 2018 – luty 2019
Termin rekrutacji: luty 2018 – wrzesień 2018
Wartość projektu: 427 748,25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 360 506,22 PLN

Cel projektu:  Zaktywizowanie 33 kobiet w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, z powiatu miasto Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca lutego 2019r. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodzie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 53% uczestniczek w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Planowane efekty:  Nabycie kwalifikacji i doświadczenia umożliwiającego pracę w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym przez 33 uczestniczki projektu, podjęcie zatrudnienia przez min. 53% uczestniczek, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej.

Liczba uczestników:  33

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do 33 Kobiet, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie jednego z powiatów: białostocki, sokólski, m. Białystok,
 • są w wieku 15-29 lat,
 • posiadają status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo,
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się,
 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 • nie posiadają kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Zgodnie ze wskaźnikami założonymi w projekcie w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z pow. białostockiego i pow. sokólskiego.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualny Plan Działania – 2 godz./os.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – 2 godz./os.
 3. Szkolenie zawodowe „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” – 280 godz./grupa (200godz. teorii, 80 godz. praktyki). Szkolenie daje możliwość nabycia kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (kod zawodu: 531107).
 4. Staże zawodowe – 3 miesiące/os.
 5. Indywidualne pośrednictwo pracy – 2 godz./os.

W ramach projektu zapewniamy:

 1. uprawnienia do wykonywania zawodu ”Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” potwierdzone zaświadczeniem posiadającym akredytację MPiPS
 2. stypendium szkoleniowe w kwocie 1860,00 zł/os.
 3. zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na szkolenie w kwocie do 210,00 zł/os. (dot. osób spoza Białegostoku)
 4. stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł/os.  za każdy miesiąc stażu
 5. dopłatę do kosztów dojazdów w kwocie do 120,00 zł miesięcznie/os. (dot. osób dojeżdżających na staż poza miejsce zamieszkania)
 6. dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/os. zależną w wysokości do 410,00 zł miesięcznie – 3 osoby
 7. ubezpieczenie NNW
 8. badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu

Osoba do kontaktu: Julita Magruk 506 783 916.

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 12P). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

 • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 12P)
 • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" , ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
 • prześlij skan mailem na adres: jmagruk@optimahrs.pl