Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja II

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 30.11.2020
Termin rekrutacji do projektu: 01.01.2020 – 31.07.2020 (lub do wyczerpania miejsc)
Wartość projektu: 386 148,68 PLN
Dofinansowanie projektu: 366 841,24 PLN (w tym z UE 325 446,10 PLN)

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji lub/i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodzie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym do końca VIII.2020r. przez 30 młodych kobiet, w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat pracujące lub zamieszkujące w m. Białystok, pow. białostockim  lub sokólskim (gr. doc. zgodna z pkt. 3.2), oraz zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej, min. 42% osób w najtrudniejszej sytuacji, min. 57% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawę sytuacji na rynku pracy 27% pracujących uczestników.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?
30 kobiet młodych w wieku 15-29 lat (w tym osoby niepełnosprawne), które zamieszkują w m. Białystok, pow. białostockim lub pow. sokólskim. W tym:
- 10 kobiet biernych zawodowo i 11 kobiet bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które nieuczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
- 9 kobiet pracujących tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący na umowach cywilno-prawnych.
Imigranci i reemigranci spełniający powyższe kryteria.

Projekt jest dostęny dla osób płci męskiej, jeżeli wyrażą one chęć swojego uczestnictwa.

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP 2014 -2020.

 


Jako uczestnik projektu przejdziesz następującą ścieżkę wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania (IPD) – podczas spotkań z doradcą zawodowym zostanie sporządzona diagnoza twojej sytuacji zawodowej, na podstawie której powstanie Indywidualny Plan Działania, tzn. wyznaczysz swój cel zawodowy i działania prowadzące do jego realizacji. W trakcie uczestnictwa w projekcie będziesz pod opieką doradcy zawodowego, który będzie cię wspierać  w realizowaniu Indywidualnego Planu Działania. Wspólnie podczas spotkań będziecie monitorować wykonanie założeń IPD (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników, 3h zegarowe/osobę).
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe –  podczas 3-godzinnego spotkania z doradcą zawodowym uzyskasz informacje o zawodach, aktualnej sytuacji na rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Dodatkowo z pomocą doradcy zawodowego przygotujesz swoje profesjonalne CV i list motywacyjny, opracujesz ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy oraz przećwiczysz rozmowę kwalifikacyjną (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników, 3h zegarowe/osobę).
3. Indywidualne pośrednictwo pracy - weźmiesz udział w spotkaniu z pośrednikiem pracy, który przedstawi Tobie propozycje pracy lub inne propozycje pomocy (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników, 3h zegarowe/osobę).
4. Szkolenie zawodowe - przejdziesz 280-godzinne szkolenie "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym", umożliwiające nabycie kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników).
5. Staż zawodowy - w zależności od diagnozy twojej sytuacji zawodowej, potrzeb i potencjału zidentyfikowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania zostaniesz zakwalifikowany do odbycia szkolenia zawodowego i/lub stażu zawodowego. Staż zawodowy potrwa min. 3-miesięce i przygotuje Ciebie do pracy w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (wsparcie skierowane do 21 uczestników; staż trwa 3 miesiące, 8h/dziennie, min. 160h/m-c).

 

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto/miesięcznie,
- stypendium szkoleniowe w wysokości 1929,60 zł netto/miesięcznie,
- dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do 7 r.ż. lub osobą zależną w trakcie odbywania szkolenia/stażu,
- dopłatę do kosztów dojazdu na szkolenie/staż,
- ubezpieczenie NNW.

 

Jak przystąpić do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok; budynek z podjazdem i windą). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok),
• prześlij pocztą na adres Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok) z dopiskiem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja II”,
• prześlij skan na adres: kslabinska@optimahrs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Katarzyna Słabińska tel. 516 459 545, kslabinska@optimahrs.pl