Opiekun zawodem przyszłości

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

 

Czas trwania projektu: grudzień 2017 – listopad 2018

Wartość projektu: 455 749 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 387 386,65 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie 46 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, z m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca XI.2018r. kwalifikacji i umiejętności praktycznych do pracy w charakterze Siostry PCK lub opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 49% kobiet uczestniczących w proj., min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+ i min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach w PCK i placówkach stażowych.

Planowane efekty: Nabycie kwalifikacji i doświadczenia umożliwiającego pracę w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym albo siostry PCK przez 40 uczestniczek projektu, podjęcie zatrudnienia przez min. 49% kobiet uczestniczących w proj., min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+ i min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach.

 

Liczba uczestników: 46

Termin naboru:

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym: grudzień 2017r. - maj 2018r.

Siostra PCK: grudzień 2017r. - wrzesień 2018r.

 

Start poszczególnych grup szkoleniowych:

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

gr. I: styczeń – luty 2018r. (13 os.)

gr. II: maj – czerwiec 2018r. (13 os.)

Siostra PCK:

gr. I: czerwiec 2018r. (10 os.)

gr. II: wrzesień 2018r. (10 os.)

 

Kto może wziąć udział w projekcie: Kobiety pozostające bez zatrudnienia, po 30 roku życia, zamieszkałe w pow. białostockim (minimum 15% uczestniczek), pow. sokólskim (minimum 15% uczestniczek) oraz w m. Białystok (maksymalnie 15% uczestniczek). Zgodnie ze wskaźnikami założonymi w projekcie w pierwszej kolejości do projektu przyjmowane są osoby z pow. białostockiego i pow. sokólskiego.

 

Najlepsze uczestniczki otrzymają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

 

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe, w takcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania;

2. Kurs Siostry PCK – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze siostry PCK, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną. Każda uczestniczka po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Całkowity czas trwania kursu: 150 godzin (w tym 52 godz. zajęć praktycznych w środowiskach PCK).

Program kursu:

1. Podstawy prawne i etyczne, działalność PCK, Organizacja pracy opiekuna,

2. BHP w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace porządkowe

3. System opieki socjalnej i społecznej oraz instytucje i grupy zawodowe świadczące opiekę medyczną, zdrowotną i socjalną w Polsce

4. Podstawy geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego

5. Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną

6. Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych

7. Planowanie i dokumentowanie pracy z podopiecznym

8. Pielęgnowanie w schorzeniach wieku starczego

9. Pielęgnowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

10. Podstawy rehabilitacji osób starszych

11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i pogorszeniu zdrowia

12. Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne

13. Wprowadzenie do dietetyki, żywienie osób w podeszłym wieku i w różnych schorzeniach

Przed przystąpieniem do szkoleń uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie Siostra PCK.

Wszystkie uczestniczki odbywające kurs Siostry PCK otrzymają stypendium w kwocie 997 zł netto, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS.

Osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na kurs w kwocie do 150 zł.

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną otrzymają dopłatę do kosztów opieki w kwocie do 410 zł.  

3. Szkolenie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Każda uczestniczka po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Całkowity czas trwania szkolenia: 280 godzin (w tym 80 godz. zajęć praktycznych w żłobkach, klubach malucha, punktach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat).

Program szkolenia:

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

4. Kompetencje opiekuna dziecka

5. Praktyki zawodowe  

Przed przystąpieniem do szkoleń uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wszystkie uczestniczki odbywające szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymają stypendium w kwocie 1860 zł netto, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS.

Osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na staż w kwocie do 300 zł (do 150 zł miesięcznie).

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną otrzymają dopłatę do kosztów opieki w kwocie do 760 zł.

4. Staże zawodowe – 26 uczestniczek po zakończeniu szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbędzie 3 miesięczne staże w wymiarze 8h/dziennie, 40h/tyg. w żłobkach, oddziałach żłobkowych, przedszkolach, klubach malucha, domach dziecka itd., które umożliwią im nabycie umiejętności i doświadczenia zawod.

Uczestniczki zostaną objęte ubezpieczeniem NNW.

Wszystkie uczestniczki odbywające staż otrzymają stypendium w kwocie 997,40 zł netto za każdy miesiąc stażu, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS.

Osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na kurs w kwocie do 150 zł miesięcznie.

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną otrzymają dopłatę do kosztów opieki w kwocie do 410 zł miesięcznie.

5. Warsztaty z aktywizacji zawodowej wszystkie uczestniczki przejdą zajęcia z aktywizacji zawodowej, których celem jest nabycie wiedzy jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dok. aplikacyjne, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czas trwania warsztatów: 8 godzin.

Program warsztatów:

1. Aktywne poszukiwanie pracy w zawodzie.

2. Metody poszukiwania pracy.

3. Dokumenty rekrutacyjne:

a. Życiorys zawodowy,

b. List motywacyjny.

4. Współpraca z agencjami zatrudnienia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna.

6. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz aktualnych ofertach zatrudnienia. 

 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Słabińska kom. 516 459 545

 

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
  • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu Opiekun zawodem przyszłości, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
  • prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl

 

   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram form wsparcia