Opiekunka Domowa SenioraCzas trwania projektu: wrzesień 2016 – listopad 2017
Wartość projektu:   516 375,74 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 435 201,46 PLN
Liczba uczestników: 30

Cel projektu: nabycie do końca listopada 2017r. kompetencji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego wykonywanie zawodu opiekunki domowej do osoby starszej, niepełnosprawnej przez 30 kobiet do 29 roku życia, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) z powiatu Warszawa i powiatu żyrardowskiego, w tym 2 osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie zatrudnienia 13 uczestnikom projektu w miejscu odbywania stażu (PCK) ma okres min. 3 miesięcy w oparciu o umowę o pracę (min. ¼ etatu) lub umowę cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa trzykrotności min. wynagrodzenia w terminie do 4 tygodni od ukończenia udziału w projekcie.
 
Planowane efekty: Nabycie kwalifikacji i doświadczenia po opuszczeniu programu przez 30 kobiet poniżej 30 roku życia oraz podjęcie zatrudnienia przez 13 kobiet do 4 tyg. od ukończenia udziału w projekcie.

Kto może wziąć udział w projekcie: kobiety w wieku do 29 r.ż., należące do grupy NEET, z powiatu Warszawa lub powiatu żyrardowskiego w tym 10 kobiet biernych zawodowo, 20 bezrobotnych (w tym 8 kobiet długotrwale bezrobotnych) oraz 2 kobiety niepełnosprawne.W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

 

1. Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego: Wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne 2-godzinne spotkanie z doradcą zawodowym, w trakcie którego nastąpi identyfikacja potrzeb oraz diagnoza doskonalenia zawodowego, mająca na celu określenie kompetencji uczestniczek, a także analiza ich profilu zawodowego.

 

2. Poradnictwo zawodowe: Wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne 2-godzinne konsultacje z doradcą zawodowym, podczas których sporządzone/zaktualizowane zostaną Indywidualne Plany Działania. Każda uczestniczka otrzyma również porady w zakresie uzupełnienia kompetencji zawodowych.

 

3. Aktywizacja zawodowa: Każda uczestniczka  weźmie udział w indywidualnych, 2-godz. zajęciach z aktywizacji zawodowej, podczas których dowie się jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4. Kurs siostry PCK: II-stopniowy kurs pozwalający nabyć wiedzę i kompetencje z zakresu opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną, dzięki któremu każda uczestniczka uzyska tytuł siostry PCK oraz otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Całkowity czas trwania kursu to 170 godzin.

 

Program kursu:
1.    Zagadnienia wstępne (pojęcia starości, niepełnosprawności itp.)
2.    Choroby wieku starczego
3.    Choroby otępienne
4.    Psychologiczne problemy os. opiekującej się osobą starszą, niesprawną, niesamodzielną
5.    Pielęgnowanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w domu
6.    Odżywianie
7.    Mobilność (aktywizacja ruchowa itp.)
8.    Sytuacja prawna siostry PCK
9.    Inne podmioty świadczące pomoc na rzecz podopiecznego
10.    Pierwsza pomoc

Wszystkie uczestniczki odbywające kurs Siostry PCK otrzymają stypendium w kwocie 997,40 zł netto (kwota po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne). Koszt składek na ubezpieczenie społeczne pokrywa Organizator Projektu. Ponadto, wszystkie uczestniczki  otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na kurs w kwocie do 110 zł. Dodatkowo podczas trwania kursu, każdego dnia kursu Uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie w postaci przerwy kawowej oraz obiadu.

 

5. Staż w środowiskach PCK: wszystkie uczestniczki odbędą 6-miesięczny staż (łącznie 960 godzin) w PCK, który pozwoli nabyć praktyczne umiejętności zawodowe związane z opieką i pielęgnacją osób starszych i niepełnosprawnych, a także umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas kursu Siostry PCK.

 

Przed przystąpieniem do stażu uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz zostaną objęte ubezpieczeniem NNW w okresie trwania stażu. Wszystkie uczestniczki odbywające staż otrzymają stypendium w kwocie 997,40 zł netto za każdy miesiąc stażu - łącznie 5.984,40 zł netto (kwota po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne). Dodatkowo odprowadzone zostaną składki na ubezpieczenie społeczne, których koszt pokryje Organizator Projektu. Ponadto, wszystkie uczestniczki otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na staż w kwocie do 110 zł miesięcznie. Nad prawidłowym przebiegiem stażu będzie czuwał opiekun stażysty.

 


 Osoba do kontaktu: Sylwia Niemira kom. 789 299 680


Jak zapisać się do projektu?
Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony, wypełnij i prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl
 

Nawiążemy współpracę w zakresie realizacji kursu "Siostra PCK"

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Opiekunka domowa seniora” o nr WND-POWR.01.02.01-14-0056/15 złożonego w naborze nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie realizacji 170-godzinnego kursu „Siostra PCK”.

Udział w kursie weźmie 30 uczestniczek projektu – 2 grupy szkoleniowe po 15 osób


Przewidywane terminy realizacji kursu dla poszczególnych grup:
I gr.: październik – listopad 2016
II gr.: kwiecień – maj 2017


Miejsce realizacji kursu: Warszawa
Miejsce realizacji kursu powinno być dostosowane do osób niepełnosprawnych (zapewnienie racjonalnych usprawnień dla os. niepełnosprawnych).

Program kursu (170 godzin):
1.    Zagadnienia wstępne (pojęcia starości, niepełnosprawności itp.)
2.    Choroby wieku starczego
3.    Choroby otępienne
4.    Psychologiczne problemy os. opiekującej się osobą starszą, niesprawną, niesamodzielną
5.    Pielęgnowanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w domu
6.    Odżywianie
7.    Mobilność (aktywizacja ruchowa itp.)
8.    Sytuacja prawna siostry PCK
9.    Inne podmioty świadczące pomoc na rzecz podopiecznego
10.    Pierwsza pomoc

Wymagane jest posiadanie uprawnień do przeprowadzenia kursu i egzaminu końcowego oraz wystawienia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji do pracy w zawodzie siostry PCK.

Wycena powinna uwzględniać całkowity koszt organizacji kursu dla jednej uczestniczki projektu, tj. m. in.: opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminu końcowego, wydanie certyfikatu.

Proszę o przesłanie oferty cenowej za przeprowadzenie kursu dla jednej uczestniczki na adres: biuro@optimahrs.pl
 

Dodano: 14.10.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie zapewnienia wyżywienia podczas kursu "Siostra PCK"

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Opiekunka domowa seniora” o nr WND-POWR.01.02.01-14-0056/15 złożonego w naborze nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas kursu "Siostra PCK".

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w okresie od października 2016 do listopada 2016 (I gr.) i od kwietnia 2017 do maja 2017r. (II gr.) dla uczestników kursu „Siostra PCK” w ramach projektu „Opiekunka domowa seniora”. W projekcie zaplanowano udział ogółem 30 osób (2 grupy po 15 osób). Każdej grupie zaplanowano po 22 dni szkoleniowe. Dokładny harmonogram będzie każdorazowo ustalany na bieżąco z Wykonawcą.

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

 1. Oferent zapewnia jeden pełnowartościowy posiłek w formie zupy i drugiego dania obiadowego wraz z napojem (w przypadku zapotrzebowania np. dieta bezglutenowa, wegańska itp. - dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników). Obiad powinien uwzględniać następującą minimalną gramaturę: zupa 300 ml, mięso/ryba 200g; surówka 140g; dodatki skrobiowe 200g.
 2. Oferent zapewnia serwis kawowy (w godz. 8:00-16:00 albo 9:00-17:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem) obejmujący: kawę, herbatę, cytrynę, cukier, mleko, wodę gazowaną i niegazowaną, ciastka (lub ciastka zamiennie z owocami).
 3. Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego (na terenie Warszawy). Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
 4. Oferent zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych jednorazowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 5. Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:
 • świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
 • przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych;
 • przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, owoce powinny być czyste i dojrzałe;
 • przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych.
 • W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki, woda, cukier, mleko, itp. Oferent zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usługi;
 • ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne dni szkoleniowe, w szczególności składników kompozycji owoców, rodzajów zup i dań głównych w terminie min. 3 dni przed planowanym spotkaniem;
 • uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału w kursie osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 3 dni przed planowanym kursem;
 • zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.
 • dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 min. przez rozpoczęciem przerwy obiadowej
 • uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach maksymalnie 30 minut po zakończeniu kursu.
 • Stosowania klauzul społecznych, tzn. przy realizacji zlecenia zostaną zaangażowane osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki). Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki

 

- Zapytanie ofertowe oraz wzór formularza ofertowego, mozna pobrać z naszej strony www.optimahrs.pl

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego opieczętowana, zeskanowana (format .jpg albo .pdf) i następnie przesłana do 21.10.2016 roku mailem na adres biuro@optimahrs.pl. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 789 299 680.