Stawiam na przyszłość - inwestuję w siebie

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 r. – maj  2020 r.
 

Termin rekrutacji:  wrzesień  2019 r. – styczeń  2020 r. lub do wyczerpania miejsc

Wartość projektu:  446 972,50

Dofinansowanie projektu z UE:  424 472,50 PLN

Cel projektu:
Zaktualizowanie zawodowe, nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności i doświadczenia zawodowego zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Działania oraz potrzebami lokalnego rynku pracy do końca maja 2020 roku przez 30 kobiet biernych zawodowo od 30 r. życia zamieszkałych w m. Białystok, pow. białostocki lub pow. sokólski ( w tym 20 % os. z Sokółki) a następnie zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej min. 52% uczestniczek.
 

Planowane efekty:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 16 os.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 15 os.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet biernych zawodowo – min. 52 %
 

Liczba uczestników:  30 Kobiet biernych zawodowo


Kto może wziąć udział w projekcie:
30 kobiet biernych zawodowo od 30 r. życia zamieszkałych w m. Białystok, pow. białostocki lub pow. sokólski ( w tym 20 % os. z Sokółki)
 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe – wszystkie uczestniczki odbędą spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany IPD. Proces opracowania IPD obejmie 4 etapy (m.in. diagnoza sytuacji zawodowej, przygotowanie IPD, monitorowanie realizacji IPD, zakończenie realizacji IPD). Każda uczestniczka  będzie miała  opracowaną własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego, odpowiadającą jej potrzebom, preferencjom i możliwościom.

2. Szkolenia zawodowe – odbędą się szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji zawodowych. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy 
Uczestnicy szkoleń  otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 1017,40 zł netto za każde 150h szkolenia 
Dopłata do kosztów dojazdu na szkolenie max 250 zł
Dopłata do kosztów opieki nad osobą zależną/osobami zależnymi lub dzieckiem/dziećmi do lat 7 podczas szkolenia max 410 zł

3. Staże zawodowe -  3 m-czne staże zawodowe przy  wymiarze 40h/tyg (min. 160 godz./m-c) dla osób którzy wykazują potrzebę odbycia stażu zawodowego, która wyniknie z diagnozy przeprowadzonej przez doradcę zawodowego oraz lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
Przed przystąpieniem do staży uczestniczki zostaną objęte ubezpieczeniem NNW oraz wezmą udział w szkoleniu BHP. Dodatkowo uczestniczki  przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu.
Uczestniczki stażu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za każdy miesiąc odbywania stażu
Dopłata do kosztów dojazdu na staż : max 250 zł na osobę za każdy miesiąc odbywania stażu
Dopłata do kosztów opieki nad osobą zależną/osobami zależnymi lub dzieckiem/dziećmi do lat 7 podczas stażu : max 410 zł za każdy miesiąc odbywania stażu
4. Pośrednictwo pracy - Pośrednik pracy dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami uczestniczki oraz jej zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD i poradnictwa zawodowego

Osoba do kontaktu:  Iwna Sawicka, tel. 789 299 680


Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok 22 Białystok ) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok 22 Białystok )
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Stawiam na przyszłość - inwestuję w siebie”
• prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl