Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy

 

Czas trwania projektu: maj 2016 – wrzesień 2017
Wartość projektu: 703 368,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 597 863,43 PLN
Liczba uczestników: 75

Cel projektu: nabycie do końca września 2017r. kompetencji przez 70 uczniów (52K i 18M) oraz 5 nauczycielek kształcenia zawodowego uczących się lub pracujących w woj. podlaskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe z kierunków: Opiekun w DPS, Opiekunka Środowiskowa, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun medyczny, Technik masażysta, Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Opiekunka dziecięca, Biomasażysta (masaż leczniczy), Biomasażysta (fizjoterapia), Rejestratorka medyczna poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.


Planowane efekty: nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez minimum 59 uczniów i 5 nauczycielek.  


Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki uczący się/pracujące w woj. podlaskim w jednej ze szkół: Policealnej Szkole Nr 1 Ochrony Zdrowia, Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu Żak (Oddział w Białymstoku, Łomży i Suwałkach), Policealnej Szkole Medycznej Żak, Policealnej Szkole TEB Edukacja, Policealnej Szkole Adinistracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku, Policealnej Szkole Jednorocznej "Akademia Sukcesu" w Białymstoku, Policealnej Szkole "Akademia Sukcesu" w Suwałkach lub Policealnej Szkole Jednorocznej "Akademia Sukcesu" w Suwałkach na jednym z kierunków: Opiekun w DPS, Opiekunka Środowiskowa, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun medyczny, Technik masażysta, Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Opiekunka dziecięca, Biomasażysta (masaż leczniczy), Biomasażysta (fizjoterapia), Rejestratorka medyczna.


W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1.    Staże zawodowe u pracodawców:

  • Uczniowie odbędą staże w wymiarze 600h - staże będą zgodne z kierunkiem kształcenia zawodowego, będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego oraz będą organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu
  • Nauczycielki odbędą staże w wymiarze 150h – staże pozwolą na nabycie i poszerzenie kompetencji

Przed przystąpieniem do staży zarówno uczniowie jak i nauczycielki zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz wezmą udział w szkoleniu BHP. Dodatkowo uczniowie przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu.


Wszyscy uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1.629,00 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (od tej kwoty potrącone zostaną niezbędne składki ZUS w zależności od statusu uczestnika), w łącznej kwocie 6.516,00 zł. brutto.


Jak zapisać się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 28). Na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia.
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 28)
  • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu „Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”, ul. Piękna 5 lok. 28, 15-282 Białystok
  • prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl

 
12 lipca nasza firma miała przyjemność uczestniczyć w uroczystym spotkaniu, podczas którego podpisana została umowa na realizacje projektu "Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy".

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania, która dostępna jest na stronie http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/miliony-na-staze-i-praktyki-za...
17.06.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie przeprowadzenia badań lekarza medycyny pracy

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy” jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie badań lekarza medycyny pracy.

Udział w projekcie weźmie łącznie 70 uczestników. W ramach projektu uczestnicy będą odbywały staże przygotowujące do pracy w charakterze: opiekuna w DPS, opiekuna medycznego, opiekunki środowiskowej lub asystenta osoby niepełnosprawnej. W związku z tym potrzebne jest przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy stwierdzającego, że dana osoba nie ma przeciwwskazań do pracy w/w zawodzie.

Proszę o przesłanie wyceny kosztu (w kwocie brutto) badania przypadającego na jednego uczestnika projektu na adres: sczerep@optimahrs.pl


17.06.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy” jesteśmy zainteresowani zakupem ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu w trakcie odbywania stażu. Staże przewidziane w projekcie będą się odbywały w okresie czerwiec 2016 – wrzesień 2017 i będą przygotowywać do pracy w charakterze: opiekun w DPS, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej.


Ilość uczestników projektu: 70 uczniów szkół policealnych
Czas trwania stażu jednej kursantki: 600 godzin

Proszę o przesłanie wyceny ubezpieczenia grupowego (kwoty brutto) od następstw nieszczęśliwych wypadków przypadających na jedego uczestnika projektu na adres: sczerep@optimahrs.pl


17.06.2016r.

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy” jesteśmy zainteresowani zakupem ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu w trakcie odbywania stażu. Staże przewidziane w projekcie będą się odbywały w okresie czerwiec 2016 – wrzesień 2017 i będą odbywały się na stanowiskach: Opiekunkun w DPS, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej.

Ilość uczestników projektu: 5 nauczycielek szkół policealnych
Czas trwania stażu jednej osoby: 150 godzin

Proszę o przesłanie wyceny (w kwocie brutto) ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków przypadających na jedną uczestniczkę projektu na adres: sczerep@optimahrs.pl