Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki

 

 
 
Czas trwania projektu: listopad 2016 –  październik 2017
Wartość projektu: 519 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 441 150,00 PLN
Liczba uczestników: 57 – 31 kobiet i 26 mężczyzn
 
Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe do końca października 2017 r. 57 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 30+ - bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo (12 os.), zamieszkujących powiat ełcki, w wyniku czego zatrudnienie uzyska: 38 % osób o niskich kwalifikacjach.
 
Planowane efekty: 
  • 11 osób bezrobotnych i 3 osoby bierne zawodowo znajdą pracę i będą pracowały w okresie do 4 tygodni po opuszczeninu programu (łącznie z pracą na własny rachunek);
  • 10 osób bezrobotnych i 3 osoby bierne zawodowo uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  • 19 osób o niskich kwalifikacjach, w tym 12 kobiet, podejmie pracę z wymogami wskaźników efektywności i zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu programu.
 
Grupa docelowa:
 
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:
  • wiek powyżej 29 roku życia,
  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej, poszukującej pracy lub biernej zawodowo,
  • posiadanie niskich kwalifikacji (czyli wykształcenia ponadgimnazjalnego, gimnazjalnego, podstawowego lub niższego),
  • zamieszkanie na terenie powiatu ełckiego.
 
W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:
 
     1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
Wszyscy uczestnicy i wszystkie uczestniczki zostaną objęci identyfikacją potrzeb, diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy z uczestników i każda z uczestniczek odbędą indywidualne 3 godzinne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których zostanie zdiagnozowany stan wyjściowy uczestnika/uczestniczki, zostaną określone mocne i słabe strony, a także potencjał i cel zawodowych uczestnika/uczestniczki oraz zostanie opracowany lub zaktualizowany Indywidualny Plan Działania.
 

     2. PORADNICTWO ZAWODOWE

Każdy z uczestników i każda z uczestniczek zostaną objęcie 3 godzinnym poradnictwem zawodowym dostosowanym do zidentyfikowanych potrzeb i predyspozycji poprzez określenie działań i form wsparcia przewidzianych w projekcie zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania, predyspozycjami uczestników/uczestniczek oraz zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.
 
     3. SZKOLENIA ZAWODOWE
Spośród 57 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 40 osób (30 osób bezrobotnych i 10 osób biernych zawodowo) odbędzie co najmniej 150-godzinne szkolenie zawodowe dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki określonych przez doradcę zawodowego, ewentualnej niepełnosprawności, a także dopasowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy i uczestniczki przystąpią do sprawdzianów, w wyniku których otrzymają dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje lub nabyte kompetencje. Uczestnicy i uczestniczki szkoleń zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe.
 
     4. STAŻE ZAWODOWE
Spośród 57 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 26 osób (21 osób bezrobotnych i 5 osób biernych zawodowo) odbędzie 6-miesięczne staże zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestnika/uczestniczki określonymi przez doradcę zawodowego i zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium.
 
     5. POŚREDNICTWO PRACY
Uczestnicy/uczestniczki wezmą udział w pośrednictwie pracy. Pośrednik pracy pozyska informacje o możliwościach i oczekiwaniach zawodowych uczestników i uczestniczek, dobierze najtrafniejsze oferty pracy odpowiadające posiadanym przez nich umiejętnością/kwalifikacjom, a także sprawdzi czy uczestnicy i uczestniczki spełniają wymogi potencjalnych pracodawców. Współpraca pośrednika z uczestnikami i uczestniczkami będzie oparta na kontaktach osobistych, telefonicznych, mailowych. Pośrednictwo zakończy się w momencie podjęcia przez uczestnika/uczestniczkę pracy i możliwości zaliczenia go/jej do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
 
Osoba do kontaktu: Ewa Gryniewicka – Dawidowicz kom. 501 183 273
Biuro Projektu w Ełku: kom. 505 522 337
 
Jak zapisać się do projektu?
 
Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz regulamin należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Biura Projektu w Ełku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 48D lok. 3, 19-300 Ełk lub przesłać skanem na e-mail: akowalska@optimahrs.pl
 09.12.2016 r.

 
Nawiążemy współpracę w zakresie przeprowadzenia badań lekarza medycyny pracy
 
W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Szkolenia i staże zawodowe szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie badań lekarza medycyny pracy. W ramach projektu uczestnicy będą odbywali staże zawodowe przygotowujące do pracy w zawodzie. W związku z powyższym potrzebne jest przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy dla 26 uczestników stwierdzającego, że dana osoba nie ma przeciwwskazań do pracy w zawodzie. Proszę o przesłanie wyceny kosztu (w kwocie brutto) badania przypadającego na jednego uczestnika projektu na adres: edawidowicz@optimahrs.pl
 zaktualizowano dn. 09.01.2017 r.

Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie
 
Informujemy, w załączniku HARMONOGRAM_WSPARCIA.pdf znajduje się szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki".  Informujemy również, iż w/w dokument będzie na bieżąco aktualizowany. Więcej informacji pod nr tel. 505 522 337.
 09.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/PR9
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych 
w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
 

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki" o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Informuje również, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2017/PR9 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 1020409. Poniżej umieszczamy również link do zamieszczonego ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1020409 .
15.02.2017 r.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/PR9
dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych
w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
 
Informujemy, iż termin składania ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/PR9 dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16 ulega przedłużeniu i upływa dnia 17.02.2017 r. o godzinie 12:00.

Pozostała treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/PR9 nie ulega zmianie.17.02.2017 r.

 
INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/PR9
dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych 
w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
 
I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55
 
Biuro Projektu
Ul. Wojska Polskiego 48D lok.3
19-300 Ełk
 
II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.
 
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe. 
Postępowanie zostało podzielone na 8 części. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Oferty można było składać na dowolną ilość części.
 
IV. Wybrani Wykonawcy
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następujących Wykonawców:
1. I część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Operator żurawi wieżowych wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT):
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe “EVIKOR” Ewa Elżbieta Paklepa
Ul. Targowa 28
19-300 Ełk 
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
2. II część – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Spawacz metodą MAG (135) wraz z egzaminem przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub Urzędu Dozoru Technicznego lub Polskiego Rejestru Statków 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe “EVIKOR” Ewa Elżbieta Paklepa
Ul. Targowa 28
19-300 Ełk 
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
3. III część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona C+E wraz z egzaminami 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
Ośrodek Szkolenia Lambo Mariusz Jankowski
Ul. Roosevelta 1/6
19-300 Ełk 
 
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
4. IV część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona C, C+E wraz z egzaminem 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
Ośrodek Szkolenia “LINIA” Andrzej Szope
Ul. Roosevelta 1/6
19-300 Ełk
 
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 
5. V część - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem  ECDL BASE ofertę złożyli następujący Oferenci:
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
T-MATIC Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
 
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 95,33 punktów.
 
6. VI część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Podstawy rachunkowości 
 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowych w Suwałkach
Ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki
 
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 94,51 punktów.
 
 
7. VII część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego z grafiki komputerowej 
 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości
Ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wielkopolski
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 73,80 punktów.
 
8. VIII część - Zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego: Operator wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe) wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe “EVIKOR” Ewa Elżbieta Paklepa
Ul. Targowa 28
19-300 Ełk
 
Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.
 08.03.2017 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dn. 6.03.2017 r. zakończyły się pierwsze kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16:

1. Oprator żurawi wieżowych

2. Operator wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe)

Osoby uczestniczące w/w kurach 7.03.2017 r. przystąpiły do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzaminy, a co za tym idzie nabyli kwalifikacje, które zostały potwierdzone stosownymi dokumentami - legitymacjami (uprawnieniami) wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

17.03.2017 r.

Informujemy, że w dn. 8.03.2017 r. zakończył się Kurs komputerowy ECDL realizowany w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. Osoby uczestniczące w/w kursie 9.03.2017 r. przystąpiły do egzaminu składającego się z 4 modułów. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin, a co za tym idzie nabyli kwalifikacje w zakresie umiejętności komputerowych, które zostały potwierdzone Certyfikatami ECDL BASE.
​24.03.2017 r.

Informujemy, że w dn. 20.03.2017 r. zakończył się ​Kurs z grafiki komputerowej realizowany w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. W kursie uczestniczyła jedna osoba. W dn.  20.03.2017 r. osoba biorąca udział w kursie przystąpiła do egzaminu, który zdała pozytywnie, a co za tym idzie nabyła kompetencje i umiejęstności z zakresu grafiki komputerowej.
​31.03.2017 r.

​Informujemy, że w dn. 30.03.2017 r. zakończył się kurs zawodowy ​Podstawy rachunkowości realizowany w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. W kursie uczestniczyło 5 osób, które 30.03.2017 r. przystąpiły również do egzaminu. Wszyskie uczestniczki pozytywnie zdały egzamin, a co za tym idzie nabyły kwalifikacje księgowego, które zostały potwierdzone wydaniem Certyfikatu oraz uzyskaniem tytułu "Księgowy". 
​10.04.2017 r.

​Informujemy, że w dn. 15.03.2017 r. zakończył się kurs ​Spawacz metodą MAG (135) realizowany w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. W kursie uczestniczyło 6 osób, które 15.03.2017 r. przystąpiły również do egzaminu przed komisją z Instytu Spawalnictwa w Gliwicach. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, iż wszyscy uczestnicy pozytywnie zdały egzamin, a co za tym idzie nabyły kwalifikacje Spawacza metodą MAG (135), które zostały potwierdzone wydaniem książeczki spawacza i certyfikatu - Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.
30.06.2017 r.

Informujemy, iż w okresie od 23.02.2017 r. do 31.03.2017 r. realizowany był kurs ​Prawo jazdy kat. C, C+E + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona C+E realizowany w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. W kursie uczestniczyło 3 uczestników projektu. W czerwcu odbyły się ostatnie egzaminy. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzaminy, a co za tym idzie otrzymli kwalifikacje, które zostały potwierdzone wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej oraz Prawa jazdy na kat. C, C+E.

Z kolei w terminie od 23.02.2017 r. do 30.03.2017 r. realizowany był kurs Kwalifikacja wstępna przyśpieszona C+E realizowany w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. W kursie uczestniczyło 2 uczestników projektu. W czerwcu egzamin zdawał ostatni z uczestników. Jeden uczestnik w/w pozytywnie zdał egzamin, a co za tym idzie uzyskał kwalifikacje potwierdzone wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
04.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/PR9
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego:
​Prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona C+E wraz z egzaminami
w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
 

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona C+E wraz z egzaminami w ramach projektu "Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki" o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Informuje również, iż Zapytanie ofertowe nr 2/2017/PR9 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 1048145. Poniżej umieszczamy również link do zamieszczonego ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view....
16.08.2017 r.

 
INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/PR9
dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego:
Prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona C+E wraz z egzaminami
w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
 
I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55
 
Biuro Projektu
Ul. Wojska Polskiego 48D lok.3
19-300 Ełk
 
II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.
 
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona C+E w ramach projektu „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niskowykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki” o nr RPWM.10.02.00-28-0010/16. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe. 
 
IV. Wybrani Wykonawcy
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następującego Wykonawcę:
 Ośrodek Szkolenia Lambo Mariusz Jankowski
ul. Armii Krajowej 7b/11
19-300 Ełk
 
Oferta w/w firmy uzyskała 100 punktów.