Wybieram zawodowy POWER

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Optimy HRS, Unia Europejska

Czas trwania projektu: wrzesień 2018 – sierpień 2019
Wartość projektu: 766 672,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 646 151,58 PLN

Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji lub/i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca VIII.2019r. przez 50 osób młodych (32K i 18 M), w tym ON, w wieku 15-29 lat pracujących lub zamieszkujące w powiecie ełckim oraz zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej, min. 39% os. w najtrudniejszej sytuacji, min. 54% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawę sytuacji na rynku pracy 27% pracujących UP.


Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 32 K i 18 M (w szczególności z gr. NEET) uzyska kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska min. 39% uczestników w najtrudniejszej sytuacji oraz min. 54% uczestników, którzy nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawi się sytuacja na rynku pracy 27% pracujących uczestników projektu. Udział w projekcie bezpośrednio przełoży się na polepszenie sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej uczestników projektu. Rezultaty projektu przyczynią się do ograniczenia zdiagnozowanych barier równości płci.


Liczba uczestników: 50


Kto może wziąć udział w projekcie:

50 osób młodych(32 kobiety i 18 mężczyzn), w tym ON, w wieku 15-29 lat, w tym:
• osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w UP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – 40 os. (26K, 14M) tj. 80% uczestników;
• imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący na umowach cywilno-prawnych – 10 os. (6K, 4M).

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1)  Indywidualny Plan Działania - Wszyscy uczestnicy zostaną objęci  identyfikacją potrzeb, diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy z uczestników odbędzie indywidualne 3 godzinne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których nastąpi diagnoza stanu wyjściowego , określenie mocnych i słabych stron, potencjału i celu zawodowego uczestników  oraz zostanie opracowany/zaktualizowany Indywidualny Plan Działania.
2) Poradnictwo zawodowe - Każdy z uczestników  zostanie objęty 3 godzinnym poradnictwem zawodowym dostosowanym do zidentyfikowanych potrzeb i predyspozycji poprzez określenie działań i form wsparcia przewidzianych w projekcie zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania, predyspozycjami uczestników oraz zapotrzebowaniem rynku pracy.
3) Szkolenia zawodowe - spośród  50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 20 osób  odbędzie szkolenia zawodowe zgodne z ich potrzebami określonymi przez doradcę zawodowego, ewentualną niepełnosprawnością i zapotrzebowaniem rynku pracy  Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub/i nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe.  Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
4) Staże zawodowe - Spośród 50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 40 osób  odbędzie 6-miesięczne staże zgodne z ich potrzebami  określonymi przez doradcę zawodowego i zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium stażowe, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
5) Pośrednictwo pracy - Uczestnicy wezmą udział w pośrednictwie pracy w wymiarze 2h/osobę Pośrednik pracy pozyska informacje o możliwościach i oczekiwaniach zawodowych uczestników projektu, dobierze najtrafniejsze oferty pracy odpowiadające posiadanym przez nich umiejętnością/kwalifikacjom, sprawdzi czy uczestnicy i uczestniczki spełniają wymogi pracodawców, będzie monitorował proces poszukiwania pracy i udzielał bieżących porad i wsparcia.. Współpraca pośrednika z uczestnikami będzie oparta na kontaktach osobistych, telefonicznych, mailowych.


Osoba do kontaktu: Marta Dobrzycka kom. 519 752 600


Jak zapisać się do projektu?
Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Biura Projektu w Ełku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 48D lok. 3, 19-300 Ełk lub przesłać skanem na e-mail: mdobrzycka@optimahrs.pl

EŁK 19.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/PR22

 

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Wybieram zawodowy POWER” o nr POWR.01.02.01-28-0040/18
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Wybieram zawodowy POWER” o nr POWR.01.02.01-28-0040/18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PR22 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1174267. Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

EŁK 04.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/PR22


dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Wybieram zawodowy POWER” o nr POWR.01.02.01-28-0040/18
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Wybieram zawodowy POWER” o nr POWR.01.02.01-28-0040/18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 2/2019/PR22 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1177473.

Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

 

EŁK 18.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/PR22


dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Wybieram zawodowy POWER” o nr POWR.01.02.01-28-0040/18
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Wybieram zawodowy POWER” o nr POWR.01.02.01-28-0040/18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 3/2019/PR22 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1180745.

Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...