Wybieram zawodowy POWER - edycja II

Czas trwania projektu: marzec 2019 – listopad 2019
Wartość projektu: 344 134,25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 290 036,34 PLN

Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji lub/i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca XI.2019r. przez 22 osoby młode (14K i 8 M), w tym ON, w wieku 15-29 lat pracujących lub zamieszkujących w powiecie ełckim oraz zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej, min. 39% os. w najtrudniejszej sytuacji, min. 54% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawę sytuacji na rynku pracy 27% pracujących UP.


Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 14 K i 8 M (w szczególności z gr. NEET) uzyska kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska min. 39% uczestników w najtrudniejszej sytuacji oraz min. 54% uczestników, którzy nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawi się sytuacja na rynku pracy 27% pracujących uczestników projektu. Udział w projekcie bezpośrednio przełoży się na polepszenie sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej uczestników projektu. Rezultaty projektu przyczynią się do ograniczenia zdiagnozowanych barier równości płci.


Liczba uczestników: 22


Kto może wziąć udział w projekcie:

22 osoby młode (14 kobiet i 8 mężczyzn), w tym ON, w wieku 15-29 lat, w tym:
• osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w UP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – 17 os. (11K, 6M) tj. 77,3% uczestników;
• imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący na umowach cywilno-prawnych – 5 os. (3K, 2M).

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1)  Indywidualny Plan Działania - Wszyscy uczestnicy zostaną objęci  identyfikacją potrzeb, diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy z uczestników odbędzie indywidualne 3 godzinne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których nastąpi diagnoza stanu wyjściowego , określenie mocnych i słabych stron, potencjału i celu zawodowego uczestników  oraz zostanie opracowany/zaktualizowany Indywidualny Plan Działania.
2) Poradnictwo zawodowe - Każdy z uczestników  zostanie objęty 3 godzinnym poradnictwem zawodowym dostosowanym do zidentyfikowanych potrzeb i predyspozycji poprzez określenie działań i form wsparcia przewidzianych w projekcie zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania, predyspozycjami uczestników oraz zapotrzebowaniem rynku pracy.
3) Szkolenia zawodowe - 11 osób  odbędzie szkolenia zawodowe zgodne z ich potrzebami określonymi przez doradcę zawodowego, ewentualną niepełnosprawnością i zapotrzebowaniem rynku pracy  Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub/i nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe od których zostaną odprowadzone składki ZUS.  Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają dopłatę do kosztów opieki. Uczestnicy mogą rówież wnioskować o zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.
4) Staże zawodowe - 17 osób  odbędzie 6-miesięczne staże zgodne z ich potrzebami  określonymi przez doradcę zawodowego i zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium stażowe, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają dopłatę do kosztów opieki. Uczestnicy mogą rówież wnioskować o zwrot kosztów dojazdów na staż.
5) Pośrednictwo pracy - 11 osób weźmie udział w pośrednictwie pracy w wymiarze 2h/osobę. Pośrednik pracy pozyska informacje o możliwościach i oczekiwaniach zawodowych uczestników projektu, dobierze najtrafniejsze oferty pracy odpowiadające posiadanym przez nich umiejętnością/kwalifikacjom, sprawdzi czy uczestnicy i uczestniczki spełniają wymogi pracodawców, będzie monitorował proces poszukiwania pracy i udzielał bieżących porad i wsparcia. Współpraca pośrednika z uczestnikami będzie oparta na kontaktach osobistych, telefonicznych, mailowych.


Osoba do kontaktu: Marta Dobrzycka kom. 519 752 600


Jak zapisać się do projektu?
Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Biura Projektu w Ełku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 48D lok. 3, 19-300 Ełk lub przesłać skanem na e-mail: mdobrzycka@optimahrs.pl