Zdobądź zawodowy POWER

Czas trwania projektu: styczeń 2017 – grudzień 2017

Wartość projektu: 457 412,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 385 507, 26 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodzie: sprzedawca, pracownik centrum obsługi telefonicznej lub pracownik biurowy do końca XII.2017r. przez 43 osoby bierne zawodowo (27 kobiet i 16 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz zapewnienie zatrudnienia min. 58% uczestnikom o niskich kwalifikacjach oraz min. 53% uczestników (z wyłączeniem os. o niskich kwalif.) w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 miesięcy w oparciu o um. o pracę (min.1/2 etatu) lub um. cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, do 3 miesięcy od ukończenia udziału w proj.

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 27 kobiet i 16 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawod., co podniesie ich konkurencyjność na lok. rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w proj. na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 58% uczestników o niskich kwalifikacjach oraz min. 53% pozostałych uczestników.

Liczba uczestników: 43

Kto może wziąć udział w projekcie: 43 osoby bierne zawodowo (27 kobiet i 16 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zamieszkujące w  m. Białystok, pow. białostockim i sokólskim.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania: Identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -  uczestnicy odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (czas trwania uzależniony od indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestnika, min. 120 minut), mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na który składać się będzie identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawod. oraz identyfikacja st. oddalenia od rynku pracy. Doradca prowadząc wywiad pogłębiony i testy zawod. określi stan wyjściowy uczestnika, jego mocne i słabe str., potencjał i cele zawod., sposób ich osiągnięcia i ramy czasowe., a także wytypuje profil zawodowy stażu odbywanego w ramach proj.
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne 3-godzinne poradnictwo zawodowe, w ramach którego uczestnik uzyska informację o zawodach, rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Celem poradnictwa jest zdiagnozowanie problemów zawod. uczestnika i ustalenie sposobów ich rozwiązania. Doradca wspólnie z uczestnikiem przygotuje/zaktualizuje CV i list motywacyjny, opracuje ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy, przeprowadzi ćwiczenie symulujące rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Staże zawodowe – Wszyscy uczestnicy odbędą 5 m-czne staże zawodowe przygotowujące do pracy jako: sprzedawca, pracownik biurowy lub pracownik centrum obsługi tel. Istnieje możliwość realizacji staży o innych profilach zawod., zgodnych z zapotrzebowaniem reg. pracodawców, gdy żadne z zaplanowanych stanowisk stażowych nie będzie odpowiadać zidentyfikowanym potrzebom uczestnika. W ramach zad. uczestnicy przejdą badania lek. stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997 zł netto miesięcznie, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Dodatkowo, osoby odbywające staże poza miejscowością zamieszkania otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na staż (maksymalna kwota dopłaty to 100 zł miesięcznie).
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy - 2 godziny zegarowe pracy pośrednika przeznaczone na każdego uczestnika projektu, w ramach których pośrednik zarejestruje uczestnika w bazie agencji zatrudnienia Optima HRS (nr KRAZ 4959) oraz dobierze i przedstawi najtrafniejsze oferty pracy zgodne z wykształceniem, kwalifikacjami i możliwościami uczestnika.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Jarocka – Makar kom. 516 459 545

 

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
  • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu "Zdobądź Zawodowy POWER", ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
  • prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl

 

   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Harmonogram form wsparcia