Zdobądź zawodowy POWER - edycja II

Czas trwania projektu: maj 2018 – kwiecień 2019

Okres rekrutacji: od 01.05.2018 do 30.11.2018

Wartość projektu: 446 152,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 423 844,87 PLN


Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca IV.2019r. przez 36 osób (23 kobiety i 13 mężczyzn) w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym 24 osoby bierne zawodowo i 12 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z powiatu m. Białystok (max. 15 % uczestników projektu), powiatu białostockiego (min. 15% uczestników) i powiatu sokólskiego (min. 15% uczestników) oraz zapewnienie zatrudnienia  min. 53% uczestnikom w miejscu odbywania stażu na okres min. 3 m-cy w oparciu o um. o pracę (min.1/2 etatu) lub um. cywilno-prawną, której wartość jest równa lub wyższa 3-krotności min. wynagrodzenia, do 3 m-cy od ukończenia udziału w projekcie.

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 23 kobiet i 13 mężczyzn z gr. NEET uzyska umiejętności  i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska min. 53% uczestników, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej.

Liczba uczestników: 36

Kto może wziąć udział w projekcie: Osoby (kobiety i mężczyźni) w wieku 15-29 lat pozostające bez zatrudnienia które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałe w pow. m. Białystok, pow. sokólskim i pow. białostockim.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania  w wymiarze 2 godz. zegarowych,
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 2 godz. zegarowych,
3. Staże zawodowe 5 m-czne,
4. Indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godz. zegarowych.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/ m-c  netto,
- dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat/ os zależną w wysokości do 410 zł/ m-c netto ( dla 8 uczestników),
- dopłatę do kosztów dojazdów w kwocie do 170 zł/m-c netto ( gdy placówka stażowa znajduje się poza miejscem zamieszkania stażysty)
- szkolenie BHP,
- badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu,
- ubezpieczenie NNW.


Jak przystąpić do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

lub

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok),
• prześlij pocztą na adres Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok) z dopiskiem „1.2 POWER Zdobądź zawodowy POWER – edycja II”,
• prześlij skan mailem na adres: jgosciewska@optimahrs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Justyna Gościewska tel. 506 783 916, jgosciewska@optimahrs.pl